Πωλείται ο 25mm 1.2pro Καινούργιος στο Κουτί του με απόδειξη αγοράς από Φωτοδεσμό λόγω μη χρησιμοποίησης του.

πηγή = φωτογράφος

τιμή = € 1.000